Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (แผน ก แบบ ก 2)
1. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 13 หน่วยกิต  
 
  323721 การวิเคราะห์จำนวนจริง 3(3-0-6)
      Real Analysis  
  323722 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์ 3(3-0-6)
      Functional Analysis and Applications  
  323731 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
      Theory of Ordinary Differential Equations  
  323761 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)
      Numerical Analysis  
  323891 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1(1-0-2)
      Seminar in Applied Mathematics  
 
 
 
2. หมวดวิชา เลือกเฉพาะสาขาวิชา      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
       สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกตามรายวิชาระดับ 700 ขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาจากรายวิชาต่าง ๆ ต่อไปนี้ หรือจากรายวิชาอื่น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาคณิตศาสตร์จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง หรือรายวิชาอื่น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยความเห็นชอบของภาควิชา  
 
  323723 การวิเคราะห์เชิงซ้อนและการประยุกต์ 3(3-0-6)
      Complex Analysis and Applications  
  323724 ปริภูมิฮิลเบิร์ตและการประยุกต์ 3(3-0-6)
      Hilbert Spaces and Applications  
  323725 ทฤษฎีของการแจกแจง 3(3-0-6)
      Theory of Distributions  
  323726 เรื่องคัดสรรทางคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
      Selected Topics in Mathematical Analysis  
  323732 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
      Partial Differential Equations  
  323733 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยไม่เชิงเส้น 3(3-0-6)
      Nonlinear Partial Differential Equations  
  323734 เรื่องคัดสรรทางสมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)
      Selected Topics in Differential Equations  
  323741 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
      Mathematical Modeling  
  323742 ทฤษฎีการควบคุมเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
      Mathematical Control Theory  
  323743 เรื่องคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
      Selected Topics in Applied Mathematics in Health Science  
  323744 เรื่องคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
      Selected Topics in Applied Mathematics in Engineering  
  323745 เรื่องคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
      Selected Topics in Applied Mathematics in Economics  
  323746 เรื่องคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6)
      Selected Topics in Applied Mathematics in Physical Sciences  
  323747 เรื่องคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6)
      Selected Topics in Applied Mathematics in Biological Science  
  323748 เรื่องคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
      Selected Topics in Applied Mathematics in Humanity and Social Science  
  323751 ทอพอโลยี 3(3-0-6)
      Topology  
  323762 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลขสำหรับคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
      Numerical Linear Algebra for Applied Mathematics  
  323763 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
      Numerical Methods for Partial Differential Equations  
  323764 วิธีสมาชิกจำกัด 3(3-0-6)
      Finite Element Methods  
  323765 วิธีสมาชิกขอบ 3(3-0-6)
      Boundary Element Methods  
  323766 ทฤษฎีเวฟเล็ต 3(3-0-6)
      Wavelet Theory  
  323767 เรื่องคัดสรรทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)
      Selected Topic in Numerical Analysis  
 
 
 
3. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
 
  323899 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-0)
      Thesis  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940