Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (แผน ก แบบ ก 1)
1. หมวดวิชา บังคับ ไม่นับหน่วยกิต      จำหน่วยกิต 2 หน่วยกิต  
       นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนสอบผ่านในรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษา ระดับ s  
 
  317891 สัมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(1-0-2)
      SEMENAR IN MICROBIOLOGY 1  
  317892 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 1(1-0-2)
      SEMINAR IN MICROBIOLOGY 2  
 
 
 
2. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 36 หน่วยกิต  
 
  317898 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-72)
      THESIS  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940