Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (แบบ ก(1))
1. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 40 หน่วยกิต  
 
  318898 วิทยานิพนธ์ 40(40-0-0)
      THESIS  
 
 
 
2. หมวดวิชา สัมมนาทางชีวเคมี (Non-credit)      จำหน่วยกิต - หน่วยกิต  
 
  318891 สัมมนาทางชีวเคมี 1 1(1-0-0)
      SEMINAR IN BIOCHEMISTRY I  
  318892 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1(1-0-0)
      SEMINAR IN BIOCHEMISTRY II  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940