Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (แผน ก แบบ ก 1)
1. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 36 หน่วยกิต  
       นักศึกษาต้องลงเรียนวิชา 311 891 สัมมนาทางชีววิทยา (Seminar in Biology) แบบไม่นับหน่วยกิต  
 
  311898 วิทยานิพนธ์ 36(36-0-0)
      THESIS  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940