Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (แผน ก แบบ ก 1)
1. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 38 หน่วยกิต  
 
  110898 วิทยานิพนธ์ 38(38-0-0)
      THESIS  
 
 
 
2. หมวดวิชา บังคับ ไม่นับหน่วยกิต      จำหน่วยกิต 0 หน่วยกิต  
 
  110891 สัมมนาทางกีฎวิทยา 1 1(1-0-0)
      SEMINAR IN ENTOMOLOGY I  
  110892 สัมมนาทางกีฎวิทยา 2 1(1-0-0)
      SEMINAR IN ENTOMOLOGY II  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940