Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง (แผน ก1)
1. หมวดวิชา เฉพาะสาขา ไม่นับหน่วยกิต      จำหน่วยกิต 0 หน่วยกิต  
       นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการประมง หลักสูตร แผน ก แบบ ก(1) จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต  
 
  118891 สัมมนาทางการประมง 1 1(1-0-2)
      SEMINAR IN FISHERIES I  
  118892 สัมมนาทางการประมง 2 1(1-0-2)
      Seminar in Fisheries 2  
 
 
 
2. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 38 หน่วยกิต  
       นักศึกษที่เรียนในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 จะต้องทำวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 38 หน่วยกิต  
 
  118898 วิทยานิพนธ์ 38(38-0-0)
      THESIS  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940