Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร (แผน ข)
1. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 17 หน่วยกิต  
 
  126702 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-3)
      MANAGEMENT IN AGRICULTURAL EXTENSION  
  126722 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร 3(2-3-3)
      UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL EXTENSION  
  126725 ระเบียบวิธีการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-3)
      AGRICULTURAL EXTENSION METHODOLOGY  
  126781 ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร 4(3-3-3)
      RESEARCH METHODOLOGY IN AGRICULTURAL EXTENSION  
  126891 สัมมนาทางส่งเสริมการเกษตร 1 2(2-0-6)
      SEMINAR IN AGRICULTURAL EXTENSION 1  
  126892 สัมมนาทางส่งเสริมการเกษตร 2 2(2-0-6)
      SEMINAR IN AGRICULTURAL EXTENSION 2  
 
 
 
2. หมวดวิชา เลือก      จำหน่วยกิต 15 หน่วยกิต  
       ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง โดยนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร แผน ข จะต้องลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
 
  126701 การวางแผนและประเมินผลทางส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-3)
      PLANNING AND EVALUATION IN AGRICULTURAL EXTENSION  
  126715 จิตวิทยาทางส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-3)
      PSYCHOLOGY IN AGRICULTURAL EXTENSION  
  126720 การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร 3(3-0-3)
      DEVELOPMENT AND EXTENSION OF APPROPRIATE TECHNOLOGY  
  126731 การใช้ความรู้พื้นบ้านในการพัฒนาการเกษตร 3(3-0-3)
      UTILIZATION OF INDIGENOUS KNOWLEDGE IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT  
  126732 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเกษตรในชุมชน 3(3-0-3)
      EXTENSION AND DEVELOPMENT OF AGRIBUSINESS IN COMMUNITY  
  126733 ระบบนิเวศเกษตร 3(3-0-3)
      AGRO - ECOSYSTEM  
  126751 การพัฒนาความเป็นผู้นำและองค์การ 3(3-0-3)
      LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT  
  126752 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการเกษตร 3(3-0-3)
      HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE  
  126894 ปัญหาพิเศษทางส่งเสริมการเกษตร 3(0-9-3)
      SPACIAL PROBLEMS IN AGRICULTURAL EXTENSION  
 
 
 
3. หมวดวิชา การศึกษาอิสระ      จำหน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
       นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร แผน ข จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 
  126897 การศึกษาอิสระ 6(0-0-0)
      INDEPENDENT STUDY  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940