Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (แผน ก1)
1. หมวดวิชา บังคับ ไม่นับหน่วยกิต      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
        ให้เรียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี้และ/ หรือรายวิชาอื่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กำหนดเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  
 
  123891 สัมมนาทางพืชสวน 1 1(1-0-3)
      SEMINAR IN HORTICULTURE 1  
  123892 สัมมนาทางพืชสวน 2 1(1-0-3)
      SEMINAR IN HORTICULTURE 2  
 
 
 
2. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 38 หน่วยกิต  
 
  123898 วิทยานิพนธ์ 38(0-0-0)
      THESIS  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940