Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (แผน ก1)
1. หมวดวิชา บังคับ ไม่นับหน่วยกิต      จำหน่วยกิต 0 หน่วยกิต  
       นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต  
 
  127780 วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-3)
      Research Methods in Animal Science  
  127891 สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 1 1(1-0-3)
      Annimal Science Seminar 1  
  127892 สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 2 1(1-0-3)
      Annimal Science Seminar 2  
 
 
 
2. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 38 หน่วยกิต  
 
  127898 วิทยานิพนธ์ 38(0-0-0)
      Thesis  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940