Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก แบบ ก 1)
1. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 3 หน่วยกิต  
 
  165710 วิศวกรรมการทดลองขั้นสูง 1(0-1-0)
      ADVANCED EXPERIMENTAL ENGINEERING  
  165711 การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2(1-1-0)
      MECHANICAL ENGINEERING POST-GRADUATE SEMINAR  
 
 
 
2. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 36 หน่วยกิต  
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940