Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (แผน ก แบบ ก 1)
1. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
       ไม่นับหน่วยกิต  
 
  171703 การวิจัยการดำเนินงาน 3(3-0-6)
      Operations Research  
  171891 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-1)
      Civil Engineering Seminar 1  
  171892 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2 1(0-3-1)
      Civil Engineering Seminar 2  
  171893 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 3 1(0-3-1)
      Civil Engineering Seminar 3  
 
 
 
2. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 36 หน่วยกิต  
 
  171898 วิทยานิพนธ์ 36(36-0-0)
      THESIS  
 
 
 
3. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 36 หน่วยกิต  
 
  171898 วิทยานิพนธ์ 36(36-0-0)
      THESIS  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940