Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (แผน ก แบบ ก 2)
1. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 27 หน่วยกิต  
 
1.1. กลุ่มวิชา วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ      จำหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
 
171710 ระบบอุทกวิทยา 3(3-0-6)
    Hydrologic System  
171711 วิศวกรรมชลศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Hydraulic Engineering  
171712 การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)
    Water Resources System Analysis  
1.2. กลุ่มวิชา วิศวกรรมโครงสร้าง      จำหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
 
171720 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
    Computer Methods for Strictural Analysis  
171721 วิธีสมาชิกจำกัดในงานวศวกรรมโครงสร้าง 3(3-0-6)
    Finite Element Methods in Structural Engineering  
171722 วิธีทดลองปฏิบัติงานในงานวิศวกรรมโครงสร้าง 3(2-3-6)
    Experimental Methods in Structural Engineering  
1.3. กลุ่มวิชา วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง      จำหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
 
171730 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Concrete Technology  
171731 วัสดุก่อสร้างที่ไม่มีซีเมนต์เป็นส่วนผสม 3(3-0-6)
    Non-Cement-Based Construction Materials  
171732 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
    Mechanical Behavior of Engineering Materials  
1.4. กลุ่มวิชา วิศวกรรมการจัดการการก่อสร้าง      จำหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
 
171740 การจัดการโครงการ 3(3-0-6)
    Project Management  
171741 เทคนิคงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
    Construction Technology  
171742 การจัดการต้นทุนโครงการและบริหารความเสี่ยง 3(3-0-6)
    Projet Cost and Risk Management  
1.5. กลุ่มวิชา วิศวกรรมปฐพี      จำหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
 
171750 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 1 3(3-0-6)
    Advanced Soil Mechanics 1  
171751 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Foundation Engineering  
171752 โครงสร้างดิน 3(3-0-6)
    Earth Structures  
1.6. กลุ่มวิชา วิศวกรรมขนส่ง      จำหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
 
171760 การวางแผนการขนส่งในเมือง 3(3-0-6)
    Urban Transportation Planning  
171761 วิศวกรรมจราจร 3(3-0-6)
    Traffic Engineering  
171762 การวิเคราะห์ระบบการขนส่ง 3(3-0-6)
    Transportation Systems Analysis  
1.7. กลุ่มวิชา วิศวกรรมสำรวจ      จำหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
 
171770 การคำนวณปรับแก้ 3(2-3-7)
    Adjustment Computation  
171771 การคำนวณปรับแก้ขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Adjustment Computation  
171772 ภูมิมาตรศาสตร์ 3(3-0-9)
    Geodesy  
 
2. หมวดวิชา เสรี      จำหน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
       ให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มวิชาสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านในรายวิชาเลือกของกลุ่มวิชาใดก็ได้โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
 
 
3. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940