Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว (แผน ก2)
1. หมวดวิชา บังคับ วิชาแกนมหาบัณฑิต      จำหน่วยกิต 8 หน่วยกิต  
 
  253711 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 2(2-0-0)
      THEORIES AND CONCEPTS IN NURSING  
  253712 ภาวะผู้นำทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ 2(2-0-0)
      NURSING LEADERSHIP IN HEALTH SYSTEM  
  253713 การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล 2(2-0-0)
      RESEARCH DESIGN IN NURSING  
  253714 วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล 2(2-0-0)
      STATISTICAL METHODS FOR NURSING RESEARCH  
 
 
 
2. หมวดวิชา บังคับ วิชาแกนปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง      จำหน่วยกิต 7 หน่วยกิต  
 
  253718 บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 1(1-0-0)
      ROLE OF ADVANCED PRACTICE NURSE  
  253719 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 3(3-0-6)
      Pathophysiology and pharmacology for Advanced  
  253741 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการรักษาโรคเบื้องต้น 3(3-0-0)
      ADVANCED HEALTH ASSESSMENT AND PRIMARY MEDICAL CARE  
 
 
 
3. หมวดวิชา บังคับ วิชาเอก กลุ่มวิชาเอกการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวนอกสถานบริการสุขภาพ      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
         ให้นักศึกษาเลือกวิชาเอกตามสายการปฏิบัติงานของนักศึกษา เป็น 2 กลุ่มวิชาเอกดังนี้  
 
  253731 การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 1 4(2-12-4)
      FAMILY NURSE PRACTITIONER 1  
  253732 การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 2 4(2-12-4)
      Family Nurse Practitioner 2  
  253733 การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 3 2(1-6-4)
      Family Nurse Practitioner 3  
  253896 สัมมนาการวิจัยทางการพยาบาลครอบครัว 2(2-0-4)
      Seminar in Family Nursing Research  
 
 
 
4. หมวดวิชา บังคับวิชาเอก กลุ่มวิชาเอกการพยาบาลครอบครัวในสถานบริการสุขภาพ      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
       ให้นักศึกษาเลือกวิชาเอกตามสายการปฏิบัติงานของนักศึกษาเป็น 2 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้  
 
  253735 การพยาบาลครอบครัว 1 4(2-12-4)
      Family Nursing 1  
  253736 การพยาบาลครอบครัว 2 4(2-12-4)
      Family Nursing 2  
  253737 การพยาบาลครอบครัว 3 2(0-12-0)
      Family Nursing 3  
  253896 สัมมนาการวิจัยทางการพยาบาลครอบครัว 2(2-0-4)
      Seminar in Family Nursing Research  
 
 
 
5. หมวดวิชา เลือก      จำหน่วยกิต 3 หน่วยกิต  
       นักศึกษาใน แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง ในรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่คณะเปิดสอน  
 
  253746 ปฎิบัติการพยาบาลรักษาโรคเบื้องต้น 3(0-3-0)
      NURSING PRACTICE IN PRIMARY MEDICAL CARE  
  253811 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล 3(3-0-0)
      CURRICULUM, TEACHING AND LEARNING IN NURSING  
  253865 การบริหารงานพยาบาล 3(2-1-0)
      NURSING ADMINISTRATION  
 
 
 
6. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
 
  253899 วิทยานิพนธ์ 12(12-0-0)
      THESIS  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940