Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา (แผน ก แบบ ก 2)
1. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 21 หน่วยกิต  
       นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับรวม 21 หน่วยกิต ประกอบด้วย 9 รายวิชา  
 
  415710 สังคมวิทยาการพัฒนา 3(3-0-6)
      Development Sociology  
  415711 ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย 3(3-0-6)
      Contemporary Sociogical Theories  
  * 415712 ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ 3(3-0-6)
      Critical Social Theories  
  415740 การวางแผนและประเมินผลโครงการ 3(2-3-4)
      Project Planning and Evaluation  
  415750 วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-3-4)
      Social Sciences Research Methodology  
  *,** 415751 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(2-3-4)
      Quantitative Analysis  
  ** 415752 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 3(2-3-4)
      Quanlitative Analysis  
  * 415891 สัมมนาพลวัตสังคมและวัฒนธรรม 1(1-0-6)
      Seminar in Social and Cultural Dynamics  
  415892 สัมมนาสังคมวิทยาการพัฒนา 2(1-3-4)
      Seminar in Development Sociology  
 
 
 
  หมายเหตุ :  
 

** เลือกเรียนวิชา 415751 หรือ 415752 เพียงหนึ่งวิชา

* วิชาใหม่

 
2. หมวดวิชา เลือก      จำหน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาเลือกจาก 5 กลุ่มวิชาดังนี้  
 
  415713 สังคมวิทยาชุมชน 3(3-0-6)
      Sociology of Community  
  415714 สังคมวิทยาครอบครัว 3(3-0-6)
      Sociology of Family  
  415715 สังคมวิทยาภาวะผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
      Sociology of Aging  
  * 415716 สังคมวิทยาเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
      Economic Sociology  
  * 415717 สังคมวิทยาองค์กร 3(3-0-6)
      Sociology of Organization  
  415718 สังคมวิทยาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
      Sociology of Natural Resources and Environment  
  * 415719 สังคมวิทยาวัฒนธรรม 3(3-0-6)
      Cultural Sociology  
  415720 มิติวัฒนธรรมในการพัฒนา 3(3-0-6)
      Cultural Aspect in Development  
  * 415721 ขบวนการทางสังคมกับการพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน์ 3(3-0-6)
      Social Movement and Development in the Age of Globalization  
  415722 จิตวิทยาสังคมประยุกต์ 3(3-0-6)
      Applied Social Psychology  
  * 415723 ประเด็นปัจจุบันทางสังคมวิทยา 3(3-0-6)
      Current Issues in Sociology  
  * 415724 ชายแดนศึกษา 3(3-0-6)
      Border Studies  
  * 415725 ระบบสังคม เครือญาติ และครอบครัว 3(3-0-6)
      social System, Kinship, and Family  
  * 415726 ชาติพันธุ์ศึกษา 3(3-0-6)
      Ethnic Studies  
  415730 พลวัตประชากรกับการพัฒนา 3(3-0-6)
      Population Dynamics and Development  
  415731 หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
      Principles of Human Resource Development  
  415732 ประชากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
      Population, Resources and Environment  
  415733 สตรี เพศภาวะ และการพัฒนา 3(3-0-6)
      Women, Gender and Development  
  415741 การกำหนดยโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
      Natural Resources and Environment Policy Making  
  415742 การวิเคราะห์ปัญหาสังคม 3(3-0-6)
      Social Problems Analysis  
  415753 แนวการศึกษาเชิงระบบสำหรับการพัฒนาทรัพยากร 3(2-3-4)
      System Approahes for Resource Development  
  415754 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน 3(3-0-6)
      Development of Learning Process for Community Empowerment  
  415755 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-3-4)
      Computer Application for Social Sciences Sciences Research  
  415760 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
      Statistics for Social Sciences Research  
  415893 ประเด็นเฉพาะในองค์กรท้องถิ่นกับการพัฒนา 3(3-0-6)
      Special Topics in Local Organization and Development  
  415894 ประเด็นเฉพาะในสังคมวิทยาการเกษตร 3(3-0-6)
      Special Topics in Agricultural Sociology  
  415895 ประเด็นเฉพาะในการพัฒนาระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
      Special Topics in International Development  
  * 415896 การศึกษาเรื่องเฉพาะในสังคมวิทยาการพัฒนา 3(0-9-4)
      Selected Topics in Development Sociology  
 
 
 
       หรือเลือกเรียนได้จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา  
  หมายเหตุ :  
  ** เลือกเรียนวิชา 415751 หรือ 415752 เพียงหนึ่งวิชา * วิชาใหม่  
3. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
       มุ่งให้นักศึกษาทำงานวิจัยในหัวข้อที่ตนสนใจเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการศึกษาวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยมีแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม องค์กรชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก แบบ ก(2) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ คือ  
 
  415899 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-0)
      Thesis  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940