Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (แผน ก แบบ ก 1)
1. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 36 หน่วยกิต  
 
  475898 วิทยานิพนธ์ 36(0-0-0)
      Thesis  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940