Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (แผน ก แบบ ก 1)
1. หมวดวิชา บังคับ ไม่นับหน่วยกิต      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
 
  614891 สัมมนาทางพิษวิทยา 1 1(1-0-3)
      Seminar in Toxicology 1  
  614892 สัมมนาทางพิษวิทยา 2 1(1-0-3)
      Seminar in Toxicology 2  
 
 
 
2. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
 
  614898 วิทยานิพนธ์ 36(0-0-0)
      Thesis  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940