Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (แผน ก แบบ ก 2)
1. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
       

หมวดวิชาบังคับเป็นวิชาหลักที่นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาวิทยาสาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา แผน ก(2) ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 
 
  614751 หลักพิษวิทยา 3(3-0-6)
      Principles of Toxicology  
  614752 พิษวิทยาเชิงระบบ 2(2-0-6)
      Systemic Toxicology  
  614761 ระเบียบวิธีวิจัยทางพิษวิทยา 3(1-6-6)
      Research Methodology in Toxicology  
  614851 พิษวิทยาขั้นสูง 2(2-0-6)
      Advanced Toxicology  
  614891 สัมมนาทางพิษวิทยา 1 1(1-0-3)
      Seminar in Toxicology 1  
  614892 สัมมนาทางพิษวิทยา 2 1(1-0-3)
      Seminar in Toxicology 2  
 
 
 
2. หมวดวิชา เลือก      จำหน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
       นักศึกษาสามารถเลือกลงรายวิชาต่อไปนี้และ/หรือรายวิชาที่จะเปิดสอนภายหลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เป็นรายวิชาเลือก ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 
  614771 พิษวิทยาของสารกำจัดศัตรูพืช 2(2-0-4)
      Pesticide Toxicology  
  614772 ความปลอดภัย และความเป็นพิษของอาหาร 2(2-0-4)
      Food Safety and Toxicity  
  614773 พิษราและส่าหร่าย 2(2-0-4)
      Mycotoxins and Phycotoxins  
  614781 จีโนมิกส์เชิงพิษวิทยาและเภสัชวิทยา 2(2-0-4)
      Toxicogenomics and Pharmacogenomics  
  614782 พิษวิทยาฉุกเฉิน 2(2-0-4)
      Emergency Toxicology  
  614783 สารเสพติดและสารที่ใช้ผิดประสงค์ 2(2-0-4)
      Addictive Substances and Substances of Abuse  
  614784 พิษวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
      Industrial and Environment Toxicology  
  614785 การประเมินความเสี่ยงจากสารพิษ 2(2-0-4)
      Risk Assessment of Toxicants  
 
 
 
       xxx xxx รายวิชาอื่นที่จะเปิดสอนเพิ่มเติมในภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
3. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 18 หน่วยกิต  
 
  614899 วิทยานิพนธ์ 18(0-0-0)
      Thesis  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940