Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (แผน ข)
1. หมวดวิชา การศึกษาอิสระ      จำหน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
 
  611897 การศึกษาอิสระ 6(0-0-0)
      Independent Study  
 
 
 
2. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 18 หน่วยกิต  
 
  611711 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 3(3-0-6)
      Research Methodology in Pharmaceuticences  
  611721 เภสัชบำบัดขั้นสูง 4(4-0-8)
      Advanced Pharmacotherapeutics  
  611731 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 1 3(0-18-18)
      Clinical Pharmacy Clerkship 1  
  611732 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 2 3(0-18-18)
      Clinical Pharmacy Clerkship 2  
  611827 ปฏิบัติงานการตรวจติดตามระดับยาเพื่อการบำบัด 1(0-6-6)
      Therapeutic Drug Monitoring Clerkship  
  611828 ปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศทางคลินิก 1(0-6-6)
      Ambulatory Pharmaceutical Care Clerkship  
  611829 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 1(0-6-6)
      Clinical Drug Information Service Clerkship  
  611830 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 1 1(0-6-6)
      Acute Pharmaceutical Care Clerkship 1  
  611831 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 2 1(0-6-6)
      Acute Pharmaceutical Care Clerkship 2  
  611832 ปฏิบัติงานทางคลินิกด้านเภสัชกรรมชุมชน 1(0-6-6)
      Clinical Clerkship in Community Pharmacy  
  611833 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้ยาเคมีบำบัด 1(0-6-6)
      Chemotherapeutic Preparation and Monitoring Clerkship  
  611834 ปฎิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ 1(0-6-6)
      Parenteral Nutrition Preparation and Monitoring Clerkship  
  611835 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมโรคติดเชื้อ 1(0-6-6)
      Pharmaceutical Care Clerkship in Infectious Diseases  
  611891 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1(1-0-2)
      Seminar in Clinical Pharmacy  
 
 
 
3. หมวดวิชา เลือก      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 
  611712 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางเภสัชบำบัด 1 3(3-0-6)
      Current Topics in Pharmacotherapy 1  
  611811 การตรวจติดตามระดับยาเพื่อการบำบัด 2(1-3-2)
      Therapeutic Drug Monitoring  
  611812 ระบบเภสัชกรรมสนเทศทางคลินิก 2(1-3-2)
      Clinical Drug Information System  
  611813 การจ่ายเภสัชภัณฑ์ปราศจากเชื้อเฉพาะราย 1(1-3-2)
      Specific Aseptic Dispensary  
  611814 การประเมินการใช้ยาทางคลินิก 2(2-0-4)
      Clinical Drug Use Evaluation  
  611815 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 2(1-3-2)
      Adverse Drug Reaction Monitoring  
  611816 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนพลศาสตร์ขั้นสูง 2(2-0-4)
      Advanced Biopharmaceutics and Pharmacokinetics  
  611817 กระบวนการแปรสภาพยาในร่างก่ายขั้นสูง 2(2-0-4)
      Advanced Drug Biotransformation  
  611818 การออกแบบการวิจัยทางคลินิค 2(2-0-4)
      Clinical Research Design  
  611819 การให้คำปรึกษาทางเภสัชกรรม 2(1-3-2)
      Pharmacy Counseling  
  611820 ยาใหม่และแนวคิดใหม่ 2(2-4-0)
      New Drugs and Novel Concepts  
  611822 วิธีทางสถิติสำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม 3(3-0-3)
      Statistical Methods for Phapmaceutical Care  
  616721 วิทยาการระบาดขั้นสูงทางเภสัชศาสตร์ 2(1-3-2)
      Advanced Pharmacoepidemiology  
  616722 การจัดการทรัพยากรบริบาลทางเภสัชกรรม 2(2-0-4)
      Pharmaceutical Care Resources Management  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940