Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (แผน ก แบบ ก 1)
1. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 36 หน่วยกิต  
       

และกระบวนวิชาที่จำเป็นซึ่งแนะนำโดยอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาอาจต้องลงทะเบียนรายวิชาสัมมนา 1 และสัมมนา 2 โดยไม่นับเป็นหน่วยกิต ตามความเห็นของภาควิชาฯ

 
 
  664891 สัมมนา 1 1(1-0-2)
      Seminar I  
  664892 สัมมนา 2 1(1-0-2)
      Seminar II  
  664898 วิทยานิพนธ์ 36(0-0-36)
      Thesis  
 
 
 
2. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
       นักศึกษาอาจต้องลงทะเบียนรายวิชาสัมมนา 1 และ สัมมนา 2 โดยไม่นับเป็นหน่วยกิต ตามความเห็นของภาควิชาฯ  
 
  664891 สัมมนา 1 1(1-0-2)
      Seminar I  
  664892 สัมมนา 2 1(1-0-2)
      Seminar II  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940