Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (แผน ก แบบ ก 1)
1. หมวดวิชา วิชาบังคับ      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
       

วิชาบังคับ นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์แผน ก แบบ ก

(1)จะต้องลงทะเบียนรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยไม่คิดหน่วยกิต และค่าคะแนน

 
 
  715891 สัมมนาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 1 1(0-0-0)
      Seminar in Theriogenology I  
  715892 สัมมนาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 2 1(0-0-0)
      Seminar in Theriogenology II  
 
 
 
2. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 37 หน่วยกิต  
       วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต  
 
  715898 วิทยานิพนธ์ 0(0-0-0)
      Thesis  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940