Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (แผน ก แบบ ก 1)
1. หมวดวิชา สัมมนา ไม่นับหน่วยกิต      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
 
  320891 สัมมนา 1 1(1-0-0)
      SEMINAR I  
  320892 สัมมนา 2 1(1-0-0)
      SEMINAR II  
 
 
 
2. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 38 หน่วยกิต  
 
  320898 วิทยานิพนธ์ 36(36-0-0)
      THESIS  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940