Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (แผน ก แบบ ก 2)
1. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 11 หน่วยกิต  
 
  320761 หลักการการรับรู้จากระยะไกล 3(2-1-0)
      PRINCIPLES OF REMOTE SENSING  
  320762 การประมวลผลภาพเชิงตัวเลข 3(2-1-0)
      DIGITAL IMAGE PROCESSING  
  320781 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-1-0)
      GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM  
  320891 สัมมนา 1 1(1-0-0)
      SEMINAR I  
  320892 สัมมนา 2 1(1-0-0)
      SEMINAR II  
 
 
 
2. หมวดวิชา เลือกบังคับ      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
 
  112736 การจำแนกที่ดิน 3(3-0-0)
      LAND CLASSIFICATION  
  112738 การวางแผนการใช้ที่ดิน 3(3-0-0)
      LAND USE PLANNING  
  320763 การรับรู้จากระยะไกลไมโครเวฟ 3(3-0-0)
      MICROWAVE REMOTE SENSING  
  320772 ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-0)
      LAND RESOURCES AND ENVIRONMENT  
  320780 การประยุกต์ภาษาซีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(3-0-0)
      C LANGUAGE APPLICATION IN GIS  
  320782 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร 3(3-0-0)
      RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM  
  320783 ระบบการจัดการฐานข้อมูลและมาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ SYSTEM 3(3-0-0)
      DATABASE MANAGEMENT SYSTEM AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM  
  320894 ปัญหาพิเศษ 3(3-0-0)
      SPECIAL PROBLEMS  
 
 
 
3. หมวดวิชา เลือกเสรี      จำหน่วยกิต 3 หน่วยกิต  
       ให้เลือกวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยกำหนดให้เป็นวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หรือวิชาในหมวดเลือกบังคับก็ให้สามารถนับเป็นวิชาเลือกเสรีได้โดยได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
 
  112736 การจำแนกที่ดิน 3(3-0-0)
      LAND CLASSIFICATION  
  112738 การวางแผนการใช้ที่ดิน 3(3-0-0)
      LAND USE PLANNING  
  320763 การรับรู้จากระยะไกลไมโครเวฟ 3(3-0-0)
      MICROWAVE REMOTE SENSING  
  320772 ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-0)
      LAND RESOURCES AND ENVIRONMENT  
  320780 การประยุกต์ภาษาซีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(3-0-0)
      C LANGUAGE APPLICATION IN GIS  
  320782 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร 3(3-0-0)
      RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM  
  320783 ระบบการจัดการฐานข้อมูลและมาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ SYSTEM 3(3-0-0)
      DATABASE MANAGEMENT SYSTEM AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM  
  320894 ปัญหาพิเศษ 3(3-0-0)
      SPECIAL PROBLEMS  
 
 
 
4. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
 
  320899 วิทยานิพนธ์ 12(12-0-0)
      THESIS  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940