Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (แผน ข)
1. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 19 หน่วยกิต  
 
  115701 ความรู้พื้นฐานสำหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-0)
      FUNDAMENTAL BACKGROUND FOR AGRIBUSINESS  
  115721 การจัดการการตลาดเกษตร 3(3-0-0)
      AGRICULTURAL MARKETING MANAGEMENT  
  115724 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร 3(3-0-0)
      MANAGERIAL ECONOMICS IN AGRIBUSINESS  
  115733 การวิเคราะห์โครงการเกษตรขั้นสูง 3(3-0-0)
      ADVANCED AGRICULTURAL PROJECT ANALYSIS  
  115752 วิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-0)
      RESEARCH METHODS IN AGRIBUSINESS  
  115771 การจัดการและการวิเคราะห์ทางการเงินในธุรกิจการเกษตร 3(3-0-0)
      FINANCIAL MANAGEMENT AND ANALYSIS IN AGRIBUSINESS  
  115891 สัมมนาทางธุรกิจการเกษตร 1(1-0-0)
      SEMINAR IN AGRIBUSINESS  
 
 
 
2. หมวดวิชา เลือกบังคับ      จำหน่วยกิต 18 หน่วยกิต  
       นักศึกษาที่เรียนหลักสูตร แผน ข ต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือ บังคับ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตโดยเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นโดยความเห็นชอบของภาควิชาฯ  
 
  115711 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรขั้นสูง 3(3-0-0)
      ADVANCED AGRICULTURAL PRODUCTION ECONOMICS  
  115722 การวิเคราะห์ราคาผลผลิตเกษตรขั้นสูง 3(3-0-0)
      ADVANCED AGRICULTURAL PRICE ANALYSIS  
  115723 การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ 3(3-0-0)
      INTERNATIONAL TRADE FOR AGRICULTURAL COMMODITIES  
  115731 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 3(3-0-0)
      ADVANCED RESOURCE AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS  
  115732 การพัฒนาบุคลากรในองค์ธุรกิจการเกษตร 3(3-0-0)
      HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN AGRIBUSINESS ORGANIZATION  
  115741 กฏหมายและระเบียบทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-0)
      LAW AND REGULATION IN ARGIBUSINESS  
  115742 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการเกษตรขั้นสูง 3(3-0-0)
      ADVANCED ECONOMICS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT  
  115751 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในธุรกิจการเกษตร 3(3-0-0)
      MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN AGRIBUSINESS  
  115761 การจัดการธุรกิจสหกรณ์ 3(3-0-0)
      COOPERATIVE BUSINESS MANAGEMENT  
  115772 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการเกษตรขั้นสูง 3(3-0-0)
      ADVANCED AGROINDUSTRY ECONOMICS  
 
 
 
3. หมวดวิชา การศึกษาอิสระ      จำหน่วยกิต 3 หน่วยกิต  
       สำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร แผน ข  
 
  115895 การศึกษาอิสระ 3(3-0-0)
      INDEPENDENT STUDY  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940