Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (แผน ก แบบ ก 1)
1. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 36 หน่วยกิต  
                

         เป็นการมุ่งให้นักศึกษาทำงานวิจัยในหัวข้อที่แต่ละคนสนใจ เพื่อให้เกิดทักษะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  จากรายวิชาดังต่อไปนี้

 
 
 
  185898 วิทยานิพนธ์ 36(0-0-0)
      Thesis  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940