Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา (แผน ก แบบ ก 2)
1. หมวดวิชา เฉพาะสาขา วิชาบังคับ      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
 
  217701 ทฤษฏีการวัดและการทดสอบ 3(3-0-0)
      ELEMENTS OF TEST THEORIES  
  217702 การสร้างเครื่องมือในการวัดผล 3(2-1-0)
      TEST CONSTRUCTION  
  217703 หลักการประเมินผลทางการศึกษา 3(3-0-0)
      PRINCIPLES OF EDUCATIONAL EVALUATION  
  217711 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 3(3-0-0)
      STATISTICAL APPLICATIONS IN EDUCATION I  
  217712 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2 3(3-0-0)
      STATISTICAL APPLICATIONS IN EDUCATION II  
  217720 ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษา 3(3-0-0)
      METHODS OF EDUCATIONAL RESEARCH  
 
 
 
2. หมวดวิชา เฉพาะสาขา วิชาเลือก      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
 
  217704 การใช้แบบทดสอบในการเรียนการสอน 3(3-0-0)
      USE OF TESTS IN LEARNING AND INSTRUCTION  
  217705 ทฤษฏีการสร้างมาตราวัดและการนำไปใช้ในด้านการศึกษา 3(2-1-0)
      THEORY OF SCALING AND APPLICATIONS TO EDUCATION  
  217706 การสร้างแบบทดสอบความถนัด 3(2-1-0)
      APTITUDE TEST  
  217707 การวัดและการทดสอบขั้นสูง 3(3-0-0)
      TESTS AND MEASUREMENTS : ADVANCED  
  217713 การพยากรณ์และการวิเคราะห์การถดถอย 3(3-0-0)
      PREDICTION AND REGRESSION ANALYSIS  
  217714 สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ 2(2-0-0)
      NONPARAMETRIC STATISTICS  
  217715 การวิเคราะห์องค์ประกอบ 3(3-0-0)
      FACTOR ANALYSIS  
  217721 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 3(3-0-0)
      SAMPLING TECHNIQUES  
  217722 การสร้างสมมติฐานในการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-0)
      HYPOTHESIS CONSTRUCTION IN EDUCATIONAL RESEARCH  
  217723 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-0)
      QUALITATIVE RESEARCH METHODS  
  217790 การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3(2-1-0)
      APPLICATION OF COMPUTER PROGRAMS FOR DATA ANALYSIS  
  217791 การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-0)
      COMPUTER IN BEHAVIORAL RESEARCH  
  217820 การวิจัยสถาบันในระดับอุดมศึกษา 3(3-0-0)
      INSTITUTIONAL RESEARCH IN HIGHER EDUCATION  
  217891 สัมมนาทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 1 3(3-0-0)
      SEMINAR IN EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION I  
  217892 สัมมนาทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 2 3(3-0-0)
      SEMINAR IN EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION II  
  217893 เอกัตศึกษา 2(1-1-0)
      INDIVIDUAL STUDY  
 
 
 
3. หมวดวิชา สัมพันธ์      จำหน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
 
  * 211711 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6)
      EDUCATIONAL PHILOSOPHY  
  * 211712 สังคมวิทยาการศึกษา 3(3-0-6)
      EDUCATIONAL SOCIOLOGY  
  211720 การสร้างหลักสูตร 3(2-1-0)
      CURRICULUM CONSTRUCTION  
  211731 การรออกแบบการสอน 2(1-1-0)
      DESIGNS FOR INSTRUCTION  
  212701 การใช้สื่อการสอนและนวัตกรรมการศึกษา 2(1-1-0)
      UTILIZATION OF INSTRUCTIONAL MEDIA AND EDUCATIONAL INNOVATION  
  212750 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 1 3(2-1-0)
      COMPUTER FOR EDUCATION I  
  212758 โครงการผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-1-0)
      PRODUCTION OF EDUCATIONAL COMPUTER PROGRAMMED PROJECT  
  212759 การสอนคอมพิวเตอร์ 3(2-1-0)
      COMPUTERLIZED INSTRUCTION  
  212893 เอกัตศึกษา (เฉพาะแผน ก แบบ ก (2) ) 3(2-1-0)
      INDIVIDUAL STUDY  
  * 213733 จิตวิทยาการสอน 2(2-0-0)
      PSYCHOLOGY OF INSTRUCTION  
  * 213734 จิตวิทยาในการพัฒนาสื่อการสอน 2(2-0-0)
      PSYCHOLOGY OF INSTRUCTIONAL MEDIA DEVELOPMENT  
  * 213741 - 3(3-0-0)
      DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY  
  213761 พื้นฐานทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 2(2-0-6)
      Foundation of Guidance and Counseling  
  215710 กระบวนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา 1 2(1-1-0)
      TEACHING PROCESS IN ELEMENTARY SCHOOL I  
  215730 คุณธรรมและสมรรถภาพของนักวิชาการ 1(0-1-0)
      ETHICS AND COMPETENCIES OF EDUCATORS  
  218711 หลักและระบบบริหารการศึกษา 3(3-0-0)
      PRINCIPLES AND EDUCATIONAL ADMINISTRATION SYSTEM  
  218714 การบริหารวิชาการ 2(2-0-0)
      ACADEMIC ADMINISTRATION  
 
 
 
       * ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา ต้องเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่จำเป็น  
  หมายเหตุ :  
  นอกเหนือจากวิชาดังกล่าวแล้ว นักศึกษาอาจเลือกเรียนวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทสาขาอื่นๆ ได้อีกตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย  
4. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
 
  217899 วิทยานิพนธ์ 12(12-0-0)
      THESIS  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940