Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก แบบ ก 2)
1. หมวดวิชา สัมพันธ์      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
       เป็นวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อช่วยส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรทั้งแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 2 รายวิชา ดังนี้  
 
  217710 สถิติเพื่อการวิจัยการศึกษา 3(3-0-0)
      STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH  
  217720 ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษา 3(3-0-0)
      METHODS OF EDUCATIONAL RESEARCH  
 
 
 
2. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
       เป็นการที่มุ่งให้นักศึกษาทำงานวิจัยในหัวข้อที่แต่ละคนสนใจ เพื่อให้เกิดทักษะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ คือ  
 
  218899 วิทยานิพนธ์ 12(0-12-0)
      THESIS  
 
 
 
3. หมวดวิชา เพิ่มเติม      จำหน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
       เป็นการที่มุ่งให้นักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่นนอกจากทางการศึกษาจะต้องเรียนวิชาเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในด้านการศึกษา สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยไม่นับเกรดและหน่วยกิต ประกอบด้วย 3 รายวิชา ดังนี้  
 
  211711 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6)
      EDUCATIONAL PHILOSOPHY  
  211712 สังคมวิทยาการศึกษา 3(3-0-6)
      EDUCATIONAL SOCIOLOGY  
  213711 จิตวิทยาสำหรับนักการศึกษา 3(3-0-6)
      Psychology for Educator  
 
 
 
4. หมวดวิชา บังคับ       จำหน่วยกิต 15 หน่วยกิต  
        เป็นวิชาหลักที่จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรทั้งแผน แบบ 2 จำนวน 15 หน่วยกิต ดังนี้  
 
  218711 หลักและระบบบริหารการศึกษา 3(3-0-0)
      PRINCIPLES AND EDUCATIONAL ADMINISTRATION SYSTEM  
  218716 องค์การและการพัฒนาองค์การ 3(3-0-0)
      ORGANIZATION AND ORGANIZATION DEVELOPMENT  
  218717 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-0)
      RESEARCH IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION  
  218721 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6)
      Policy and Planning for Educational Development  
  218891 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา 2(0-2-0)
      SEMINAR IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION  
 
 
 
5. หมวดวิชา เลือก      จำหน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
       เป็นวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามความสนใจของนักศึกษา และช่วยส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน แผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 8 รายวิชา ดังนี้  
 
  218712 ภาวะผู้นำทางการศึกษา 3(3-0-6)
      Educational Leadership  
  218713 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
      Educational Quality Assurance  
  218714 การบริหารวิชาการ 2(2-0-0)
      ACADEMIC ADMINISTRATION  
  218718 จิตวิทยาการบริหาร 2(2-0-0)
      PSYCHOLOGY IN ADMINISTRATION  
  218722 การวิเคราะห์เชิงระบบทางการศึกษา 2(2-0-0)
      EDUCATIONAL SYSTEMS ANALYSIS  
  218723 แนวโน้มและประเด็นปัญหาในการบริหารการศึกษา 2(1-1-0)
      TRENDS AND ISSUES IN EDUCATION  
  218734 ระบบสารสนเทศในการบริหารการศึกษา 2(2-0-0)
      EDUCATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM  
  218761 การนิเทศการศึกษา 2(2-0-0)
      EDUCATIONAL SUPERVISION  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940