Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข)
1. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
       เป็นวิชาหลักที่จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรแผน ข ประกอบด้วย 5 รายวิชา จำนวน 15 หน่วยกิต ดังนี้    
 
  218711 หลักและระบบบริหารการศึกษา 3(3-0-0)
      PRINCIPLES AND EDUCATIONAL ADMINISTRATION SYSTEM  
  218716 องค์การและการพัฒนาองค์การ 3(3-0-0)
      ORGANIZATION AND ORGANIZATION DEVELOPMENT  
  218717 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-0)
      RESEARCH IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION  
  218721 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6)
      Policy and Planning for Educational Development  
  218891 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา 2(0-2-0)
      SEMINAR IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION  
 
 
 
2. หมวดวิชา เลือก      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
       เป็นวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามความสนใจของนักศึกษา และช่วยส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน หลักสูตรแผน ข ต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย 8 รายวิชา ดังนี้  
 
  218712 ภาวะผู้นำทางการศึกษา 3(3-0-6)
      Educational Leadership  
  218713 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
      Educational Quality Assurance  
  218714 การบริหารวิชาการ 2(2-0-0)
      ACADEMIC ADMINISTRATION  
  218718 จิตวิทยาการบริหาร 2(2-0-0)
      PSYCHOLOGY IN ADMINISTRATION  
  218722 การวิเคราะห์เชิงระบบทางการศึกษา 2(2-0-0)
      EDUCATIONAL SYSTEMS ANALYSIS  
  218723 แนวโน้มและประเด็นปัญหาในการบริหารการศึกษา 2(1-1-0)
      TRENDS AND ISSUES IN EDUCATION  
  218734 ระบบสารสนเทศในการบริหารการศึกษา 2(2-0-0)
      EDUCATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM  
  218761 การนิเทศการศึกษา 2(2-0-0)
      EDUCATIONAL SUPERVISION  
 
 
 
3. หมวดวิชา สัมพันธ์      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
       เป็นวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อช่วยส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน ข ต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 2 รายวิชา ดังนี้  
 
  217710 สถิติเพื่อการวิจัยการศึกษา 3(3-0-0)
      STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH  
  217721 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 3(3-0-0)
      SAMPLING TECHNIQUES  
 
 
 
4. หมวดวิชา การศึกษาอิสระ      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
       เป็นการที่มุ่งให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์กว้างขวางในเรื่องที่แต่ละคนสนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระคือ  
 
  218897 การศึกษาอิสระ 6(0-0-0)
      Independent Study  
 
 
 
5. หมวดวิชา เพิ่มเติม      จำหน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
       เป็นการที่มุ่งให้นักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่นนอกจากทางการศึกษาจะต้องเรียนวิชาเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในด้านการศึกษา สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน ข ต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยไม่นับเกรดและหน่วยกิต ประกอบด้วย 3 รายวิชา ดังนี้  
 
  211711 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6)
      EDUCATIONAL PHILOSOPHY  
  211712 สังคมวิทยาการศึกษา 3(3-0-6)
      EDUCATIONAL SOCIOLOGY  
  213711 จิตวิทยาสำหรับนักการศึกษา 3(3-0-6)
      Psychology for Educator  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940