Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (แผน ก แบบ ก 2)
1. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 24 หน่วยกิต  
 
  411701 ไวยากรณ์อังกฤษขั้นสูง 3(3-0-6)
      Advanced English Grammar  
  411709 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศึกษา 3(2-2-6)
      Research Methodology in Language Study  
  411730 หลักการพูด 3(2-2-6)
      Principles of Speech  
  411741 การอ่านเชิงวิจารณ์ขั้นสูง 3(3-0-6)
      Advanced Critical Reading  
  411749 การเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
      Academic Writing  
  411750 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
      Applied Linguistics  
  411891 สัมมนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-6)
      Seminar in English  
  411892 สัมมนาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3(2-2-6)
      Seminar in Applied Linguistics  
 
 
 
2. หมวดวิชา เลือก      จำหน่วยกิต 3 หน่วยกิต  
 
  411722 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6)
      Advanced Business English  
  411723 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
      English for Tourism  
  411745 ลีลาการใช้ภาษา 3(3-0-6)
      Stylistics  
  411746 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ขั้นสูง 3(3-0-6)
      Advanced Creative Writing  
  411747 การแปลขั้นสูง 3(3-0-6)
      Advanced Translation  
  411751 การสอนและการทดสอบภาษา 3(3-0-6)
      Language Teaching and Testing  
  411770 การชื่นชมวรรณกรรมตะวันตก 3(3-0-6)
      Western Literature Appreciation  
  411893 สัมมนาวรรณคดีตะวันตก 3(2-2-6)
      Seminar in Westurn Literature  
 
 
 
3. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
 
  411899 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-0)
      Thesis  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940