Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (แผน ข)
1. หมวดวิชา เสริมพื้นฐาน      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
       นักศึกษาอาจต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐานจำนวน 1 หรือ 2 รายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต ในกรณีที่ภาควิชาพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหรือไม่มีพื้นฐานทางธุรกิจ  
 
  962701 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร 3(3-0-3)
      English for Executive  
  963702 ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ 3(3-0-3)
      Fundamental of Business  
 
 
 
2. หมวดวิชา แกน      จำหน่วยกิต 18 หน่วยกิต  
 
  961711 การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการจัดการสำหรับผู้บริหาร 3(3-0-3)
      English for Executive  
  962713 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
      Managerical Economics  
  963711 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-3)
      Organization Behavior  
  963712 การจัดการการดำเนินการ 3(3-0-3)
      Operations Management  
  963713 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-3)
      Statistics and Data Analysis for Business Research  
  963721 การจัดการด้านการตลาดสำหรับผู้บริหาร 3(3-0-3)
      Marketing Management for Executive  
 
 
 
3. หมวดวิชา เอก      จำหน่วยกิต 18 หน่วยกิต  
 
  963722 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจ 3(3-0-3)
      Consumer Behavior and Business Analysis  
  963723 การวิจัยการตลาด 3(3-0-3)
      Marketing Research  
  963724 การจัดการสนับสนุนการกระจายสินค้าและช่องทางการตลาด 3(3-0-3)
      Marketing Logistics and Marketing Channels Management  
  963725 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-3)
      Integrated Marketing Communications  
  963726 การจัดการผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ราคา 3(3-0-3)
      Product Management and Pricing Strategy  
  963891 สัมมนาการตลาด 3(3-0-3)
      Seminar in Marketing  
 
 
 
4. หมวดวิชา เลือก      จำหน่วยกิต 9 หน่วยกิต  
       นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือ รายวิชาอื่น ที่จะเปิดสอนเพิ่มเติมในภายหลัง  
 
  963811 การจัดการการขายและเทคนิคการขาย 3(3-0-3)
      Sales Marketing Strategy  
  963812 การพยากรณ์การขาย 3(3-0-3)
      Sales Management and Selling Technique  
  963813 กลยุทธการตลาดเพื่อการแข่งขัน 3(3-0-3)
      Competitive Marketing Strategy  
  963814 การตลาดตรง 3(3-0-3)
      Diract Marketing  
  963815 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-3)
      Customer Relationship Management  
  963821 การตลาดบริการ 3(3-0-3)
      Services Marketing  
  963822 การตลาดโลก 3(3-0-3)
      Global Marketing  
  963823 ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด 3(3-0-3)
      Global Marketing  
  963824 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-3)
      Electronic-Business Management  
 
 
 
5. หมวดวิชา การศึกษาอิสระ      จำหน่วยกิต 3 หน่วยกิต  
 
  963897 การศึกษาอิสระ 3(0-0-0)
      Independent Study  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940