Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก (ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง)
1. หมวดวิชา บังคับพื้นฐาน      จำหน่วยกิต 4 หน่วยกิต  
 
 
2. หมวดวิชา บังคับเฉพาะสาขา      จำหน่วยกิต 18 หน่วยกิต  
 
 
3. หมวดวิชา เลือก      จำหน่วยกิต 2 หน่วยกิต  
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940