Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (แบบ 1.2)
1. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 50 หน่วยกิต  
 
  318997 วิทยานิพนธ์ 50(50-0-0)
      THESIS  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940