Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (แบบ 1.1)
1. หมวดวิชา วิชาบังคับ      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
       

รายวิชาบังคับไมคิดค่าหน่วยกิต

 
 
  322991 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 0(0-0-0)
      Doctoral Dissertation Seminar  
 
 
 
2. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 48 หน่วยกิต  
 
  322997 วิทยานิพนธ์ 0(0-0-0)
      Dissertation  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940