Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (แบบ 1.2)
1. หมวดวิชา บังคับ ไม่นับหน่วยกิต      จำหน่วยกิต 0 หน่วยกิต  
        นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยไม่ได้รับหน่วยกิต  
 
  117991 สัมมนาสัตวศาสตร์ 4 1(1-0-0)
      ANIMAL SCIENCE SEMINAR IV  
  117992 สัมมนาสัตวศาสตร์ 5 1(1-0-0)
      ANIMAL SCIENCE SEMINAR V  
  117993 สัมมนาสัตวศาสตร์ 6 1(1-0-0)
      ANIMAL SCIENCE SEMINAR VI  
 
 
 
2. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 48 หน่วยกิต  
        นักศึกษาจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
 
  117997 วิทยานิพนธ์ 48(48-0-0)
      THESIS  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940