Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (แบบ 1.1)
1. หมวดวิชา บังคับ ไม่นับหน่วยกิต      จำหน่วยกิต 0 หน่วยกิต  
        ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กำหนด  โดยไม่นับหน่วยกิต  
 
  123891 สัมมนาทางพืชสวน 1 1(1-0-3)
      SEMINAR IN HORTICULTURE 1  
  123892 สัมมนาทางพืชสวน 2 1(1-0-3)
      SEMINAR IN HORTICULTURE 2  
  123991 สัมมนาทางพืชสวน 3 1(1-0-3)
      SEMINAR IN HORTICULTURE 3  
  123992 สัมมนาทางพืชสวน 4 1(1-0-3)
      SEMINAR IN HORTICULTURE 4  
  123993 สัมมนาทางพืชสวน 5 1(1-0-3)
      SEMINAR IN HORTICULTURE 5  
 
 
 
2. หมวดวิชา ดุษฎีนิพนธ์      จำหน่วยกิต 72 หน่วยกิต  
 
  123996 ดุษฎีนิพนธ์ 72(0-0-0)
      DISSERTATION  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940