Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ฉบับปี พ.ศ.2543 (แบบ 1.1)
1. หมวดวิชา บังคับ ไม่นับหน่วยกิตและไม่คิดค่าคะแนน      จำหน่วยกิต 0 หน่วยกิต  
       นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิตและไม่คิดค่าคะแนน  
 
  111991 สัมมนา 1 1(1-0-0)
      SEMINAR I  
  111992 สัมมนา 2 1(1-0-0)
      SEMINAR II  
 
 
 
2. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 72 หน่วยกิต  
 
  111996 วิทยานิพนธ์ 72(72-0-0)
      THESIS  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940