Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แบบ 1.2)
1. หมวดวิชา บังคับ ไม่นับหน่วยกิต      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
 
  165990 สัมมนา 1 1(1-0-0)
      SEMINAR I  
  165991 สัมมนา 2 1(1-0-0)
      SEMINAR II  
  165992 สัมมนา 3 1(1-0-0)
      SEMINAR III  
  165993 สัมมนา 4 1(1-0-0)
      SEMINAR IV  
 
 
 
2. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 48 หน่วยกิต  
 
  165997 ดุษฎีนิพนธ์ 48(0-0-0)
      DISSERTATION  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940