Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (แบบ 1.1)
1. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 5* หน่วยกิต  
       นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต  
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940