Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา (แบบ 2.1)
1. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
       เป็นรายวิชาหลักที่จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตรจำนวน 12 หน่วยกิต  
 
  217901 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3(3-0-6)
      Advanced Measurement Theories  
  217902 ทฤษฎีการประเมินผล 3(3-0-6)
      Evaluation Theories  
  217905 การประเมินคุณภาพการศึกษา 3(2-3-6)
      Educational Quality Assessment  
  217920 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา 3(2-3-6)
      Advanced Research Methodology in Edcation  
 
 
 
2. หมวดวิชา เลือก      จำหน่วยกิต 9 หน่วยกิต  
       เป็นรายวิชาที่นักศึกษาเลือเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 
  217900 ความรู้สาระสำคัญสำหรับการจัดการทางการวัดและประเมินผล 3(3-0-6)
      Essential Knowledge for Educational Measurement and Evaluation Management  
  217903 การฝึกงานด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(1-8-6)
      Practicum in Educational Measurement and Evaluation  
  217904 การทดสอบที่ไม่ใช่การรู้คิด 3(2-3-4)
      Non-Cognitive Testing  
  217910 การวิเคราะห์หลายตัวแปรทางการศึกษา 3(3-0-6)
      Multivariate Analysis in Education  
  217991 สัมมนาทางการวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6)
      Seminar in Educational Measurement and Evaluation  
 
 
 
3. หมวดวิชา ดุษฎีนิพนธ์      จำหน่วยกิต 36 หน่วยกิต  
 
  217999 ดุษฎีนิพนธ์ 36(0-0-0)
      Dissertation  
 
 
 
4. หมวดวิชา เสริมพื้นฐาน*      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
       *ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ที่ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสาขาวิชาอื่น หรือที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการศึกษาและทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาไม่เพียงพอ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร ตัวอย่างรายวิชาในหมวดนี้ มีดังนี้  
 
  217701 ทฤษฏีการวัดและการทดสอบ 3(3-0-0)
      ELEMENTS OF TEST THEORIES  
  217708 พื้นฐานทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-3-6)
      Foundation of Educational and Evaluation  
 
 
 
5. หมวดวิชา       จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940