Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล (แบบ 1.2)
1. หมวดวิชา บังคับ ไม่นับหน่วยกิจ      จำหน่วยกิต หน่วยกิต  
        นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชา 356 991  สัมมนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1  วิชา 356 992 สัมมนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2  356 993 สัมมนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 หรือรายวิชาอื่นโดยไม่นับหน่วยกิต สำหรับรายวิชาในหลักสูตรนี้ได้แก่   
 
  356991 สัมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 1(1-0-2)
      SEMINAR IN MEDICAL SCIENCES 1  
  356992 สัมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 1(1-0-2)
      SEMINAR IN MEDICAL SCIENCES 2  
  356993 สัมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 1(1-0-2)
      SEMINAR IN MEDICAL SCIENCES 3  
 
 
 
2. หมวดวิชา ดุษฎีนิพนธ์      จำหน่วยกิต 48 หน่วยกิต  
 
  363997 ดุษฎีนิพนธ์ 48(0-0-0)
      Dissertation  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940