Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โครงการพิเศษ) (แบบ 2.1)
1. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 18 หน่วยกิต  
 
  218900 แผนยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงเชิงบูรณาการในองค์การทางการศึกษา 3(3-0-6)
      Strategic Plan and Integrative Change in Educational Organization  
  218901 ภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
      Leadership and Organizational Behavior Change  
  218902 การบูรณาการทฤษฎีเพื่อการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
      Integration of Theories for Educational Administration  
  218991 สัมมนาทางการวิจัยการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
      Seminar in Educational Administration Research  
  218992 สัมมนาทางคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
      Seminar in Merit and Ethics of Educational Administrator  
  218993 สัมมนาทางคุณภาพการศึกษาและและการจัดการความรู้ 3(3-0-6)
      Seminar in Educational Quality and Knowledge Management  
 
 
 
2. หมวดวิชา เลือก       จำหน่วยกิต 9 หน่วยกิต  
       ให้เลือกวิชาตามความถนัด ความสนใจ หรือความจำเป็นในการทำดุษฎีนิพนธ์ ตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด นอกจากนี้อาจเลือกวิชาอื่นในระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือรายวิชาอื่นในระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์จะเปิดเพิ่มเติมในภายหลัง หรือของมหาวิทยาลัยอื่น ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้  
 
  211951 การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 3(3-0-0)
      EDUCATION AND SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL DEVELOPMENT  
  212801 แนวโน้มทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 3(3-0-0)
      TRENDS IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND INNOVATION  
  213891 สัมมนาการวิเคราะห์ปัญหาการศึกษาเชิงจิตวิทยา 2(2-0-0)
      SEMINAR IN PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF EDUCATION PROBLEMS  
  214829 การพัฒนาการปรับุรุงหลักสูตร การจัดการเรียน การสอนสิ่งแวด 2(2-0-0)
      ENVIRONMENTAL CURRICULUM DEVELOPMENT,CHANGES AND IMPLEMENTATION  
  215800 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทางการประถมศึกษา 3(2-1-0)
      CRITICAL ANALYSIS IN ELEMENTARY EDUCATION  
  216900 การบริหารการกีฬาและนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 3(3-0-0)
      MANAGEMENT OF SPORTS AND RECREATION IN SCHOOL AND COMMUNITY  
  217800 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)
      Advanced Statistics for Educational Research  
  218903 ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน 3(3-0-6)
      Relations between Family Community and School  
  218904 การบริหารและการนิเทศบุคลากร 3(3-0-6)
      Administration and Supervision of Personnel  
  218905 การจัดการการเงินทางการศึกษา 3(3-0-6)
      Financial Management in Education  
  218906 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 3(3-0-6)
      Educational Human Resource Management  
  218907 การวางแผนและธำรงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกโรงเรียน 3(3-0-6)
      School Facilities Planning and Maintenance  
  218908 การประยุกต์เทคโนโลยีทางการบริหารและการสอน 3(3-0-6)
      Applications of Administrative and Instructional Technology  
  218909 กฎหมายกับการบริหารการศึกษา 3(3-0-8)
      Law and Educational Administration  
  218910 นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
      Innovation in Educational Administration  
  218911 ประเด็นการจัดการการอุดมศึกษา 3(3-0-6)
      Issues in Higher Education Management  
  218912 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
      Comparative Educational Administration  
  218913 การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา 3(1-4-4)
      Independent Study in Educational Administration  
  218914 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษา 3(1-4-4)
      Operational Research in Educational Administration  
  218915 การพัฒนาเค้าโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(1-4-4)
      Research Proposal Development in Educational Administration  
 
 
 
3. หมวดวิชา ดุษฎีนิพนธ์      จำหน่วยกิต 36 หน่วยกิต  
 
  218999 ดุษฎีนิพนธ์ 36(0-0-0)
      DISSERTATION  
 
 
 
  หมายเหตุ :  
  รายวิชาที่เป็นเงื่อนไขของหลักสูตร 219701 พื้นฐานการศึกษา Educational Foundation 218916 พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา Fundamental of Educational Administration  

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940