Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา (แบบ 1.2)
1. หมวดวิชา เสริมพื้นฐาน      จำหน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
 
  415711 ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย 3(3-0-6)
      Contemporary Sociogical Theories  
  415712 ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ 3(3-0-6)
      Critical Social Theories  
 
 
 
  หมายเหตุ :  
 

เฉพาะผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ที่ไม่ใช่ สาขาวิชาสังคมวิทยา

 
2. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
 
  415950 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมขั้นสูง 3(2-3-6)
      Advanced Social Research Methodology  
  415991 สัมนาทางสังคมวิทยา 1 1(0-3-3)
      Seminar in Sociology 1  
  415992 สัมนาทางสังคมวิทยา 2 1(0-3-3)
      Seminar in Sociology 2  
  415993 สัมนาทางสังคมวิทยา 3 1(0-3-3)
      Seminar in Sociology 3  
 
 
 
3. หมวดวิชา ดุษฎีนิพนธ์      จำหน่วยกิต 48 หน่วยกิต  
 
  415997 ดุษฎีนิพนธ์ 48(0-0-0)
      Dissertation  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940