Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (แบบ 1.1)
1. หมวดวิชา ดุษฎีนิพนธ์      จำหน่วยกิต 48 หน่วยกิต  
 
  621997 ดุษฎีนิพนธ์ 48(0-0-0)
      Dissertation  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940