Welcome_32
แสดงรายชื่ออาจารย์

ชื่ออาจารย์
นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
   
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
   
คำนำหน้าชื่อ
ตำแหน่งทางวิชาการ
   
ชื่อปริญญา/คุณวุฒิ
ระดับการศึกษา
คุณสมบัติ
จบจาก
ปี พ.ศ.ที่จบ
(ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 2551)
   
 


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940