รายงานข้อมูลหลักสูตร
จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชาและระดับการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2565
 
คณะเทคโนโลยี
เทคโนโลยีธรณี
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ปริญญาตรี ภาคปกติ
เทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2542 ปริญญาเอก ภาคปกติ
เทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก ภาคปกติ
เทคโนโลยีการผลิต
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (โครงการพิเศษ) ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
 
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบปกติ) ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
 
คณะแพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
ชีวเคมี
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรนานาชาติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ (นานาชาติ) ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
สรีรวิทยา
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
ปรสิตวิทยา
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา ปริญญาเอก ภาคปกติ
พยาธิวิทยา
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
รังสีวิทยา
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
ศัลยศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
เภสัชวิทยา
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ปริญญาเอก ภาคปกติ
จุลชีววิทยา
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
อายุรศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
จิตเวชศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
วิสัญญีวิทยา
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
ออร์โธปิดิกส์
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
กายวิภาคศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
กุมารเวชศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
เวชศาสตร์ชุมชน
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
หลักสูตรนานาชาติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
ปรีคลินิคและคลินิค
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก ปริญญาเอก ภาคปกติ
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย แพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ภาคปกติ
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาเอก ภาคปกติ
สถิติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ปริญญาตรี ภาคปกติ
ชีวเคมี
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ปริญญาเอก ภาคปกติ
ฟิสิกส์
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ
ชีววิทยา
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาเอก ภาคปกติ
คณิตศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
จุลชีววิทยา
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาเอก ภาคปกติ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ภาคปกติ
 
คณะศึกษาศาสตร์
การประถมศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปริญญาตรี ภาคปกติ
การมัธยมศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี ภาคปกติ
รายวิชาชีพครู
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
บริหารการศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โครงการพิเศษ) ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
พื้นฐานการศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปริญญาเอก ภาคปกติ
สาขาวิชาพลศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
วิชาศึกษาทั่วไปคณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
 
คณะเกษตรศาสตร์
ประมง
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 1 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 1 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 2 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 2 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 2 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ปริญญาเอก ภาคปกติ
พืชสวน
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แผน 1 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แผน 2 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (นานาชาติ) ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
พืชไร่
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
สัตวศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผนที่ 1 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผนที่ 2 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรนานาชาติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ แผนที่ 1 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ แผนที่ 2 ปริญญาตรี ภาคปกติ
รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา แผนที่ 1 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา แผนที่ 2 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ปริญญาเอก ภาคปกติ
รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาโรคพืช
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา แผนที่ 1 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา แผนที่ 2 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ฉบับปี พ.ศ.2543 ปริญญาเอก ภาคปกติ
รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ปริญญาตรี ภาคปกติ
รายวิชาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม แผนที่ 1 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม แผนที่ 2 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรนานาชาติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผนที่ 1 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผนที่ 2 ปริญญาตรี ภาคปกติ
 
คณะเภสัชศาสตร์
พิษวิทยา
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ
เภสัชเคมี
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรนานาชาติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (นานาชาติ) ฉ.ปี46 ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
ทุกภาควิชา
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชบำบัด ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
เภสัชกรรมคลินิก
หลักสูตรภาษาไทย เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ปริญญาโท ภาคปกติ
การจัดการเภสัชกรรม
หลักสูตรภาษาไทย เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณ ฉบับปี พ.ศ. 2546 (โครงการพิเศษ) ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรนานาชาติ เภสัชศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ปริญญาตรี โครงการพิเศษ นานาชาติ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ ปริญญาเอก ภาคปกติ
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาล
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546 ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2542 ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรนานาชาติ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
การพยาบาลผู้สูงอายุ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปริญญาโท ภาคปกติ
การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546 ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546 ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546 ปริญญาโท โครงการพิเศษ
การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ปริญญาโท โครงการพิเศษ
 
วิทยาเขตหนองคาย
เศรษฐศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาตรี ภาคปกติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรี ภาคปกติ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี ภาคปกติ
 
วิทยาลัยนานาชาติ
กิจการระหว่างประเทศ
หลักสูตรนานาชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
ปริทันตวิทยา
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาปริทันตวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
ทันตกรรมชุมชน
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ปริญญาโท ภาคปกติ
ทันตกรรมบูรณะ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ ปริญญาโท ภาคปกติ
ทันตกรรมจัดฟัน
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ปริญญาโท โครงการพิเศษ
ทันตกรรมประดิษฐ์
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ปริญญาโท ภาคปกติ
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
วินิจฉัยโรคช่องปาก
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
รายวิชาร่วมทางคลินิค
หลักสูตรภาษาไทย ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2547 ปริญญาตรี ภาคปกติ
ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เคมี
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
โยธา
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการพิเศษ) ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการพิเศษ) ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
เกษตร
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปริญญาเอก ภาคปกติ
ไฟฟ้า
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการพิเศษ) ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการพิเศษ) ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
อุตสาหการ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาเอก ภาคปกติ
เครื่องกล
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
คอมพิวเตอร์
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก ภาคปกติ
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
-
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
จิตรกรรม
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ปริญญาตรี ภาคปกติ
ประติมากรรม
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม ปริญญาตรี ภาคปกติ
ดนตรีไทยและดนตรีสากล
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง ปริญญาตรี ภาคปกติ
ทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยสาธารณสุข
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ปริญญาโท โครงการพิเศษ
ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ (สัตว์เลี้ยง) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
 
คณะเทคนิคการแพทย์
ทุกภาควิชา
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์(เจ้าหน้าที่) ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
กายภาพบำบัด
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรนานาชาติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สุขศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2546 ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
โภชนวิทยา
หลักสูตรภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการชุมชน ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
ระบาดวิทยา
หลักสูตรภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด ปริญญาโท ภาคปกติ
บริหารงานสาธารณสุข
หลักสูตรภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ปริญญาโท โครงการพิเศษ
ทุกภาควิชาร่วมกันสอน
หลักสูตรภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
หลักสูตรนานาชาติ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ภาคปกติ
ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ ปริญญาโท ภาคปกติ
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี ภาคปกติ
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม
หลักสูตรภาษาไทย สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2542 ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2542 (โครงการพิเศษ) ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
วิชาผังเมือง
หลักสูตรภาษาไทย การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ
พื้นฐานสถาปัตยกรรม
หลักสูตรภาษาไทย สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ภาคปกติ
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
การตลาด
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาโท โครงการพิเศษ
การเงิน
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (โครงการพิเศษ) ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
การบัญชี
หลักสูตรภาษาไทย บัญชีมหาบัณฑิต ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ภาคปกติ
การจัดการ
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอล์ฟ ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
เศรษฐศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ
การท่องเที่ยว
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว(โครงการพิเศษ) ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
จีน
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
ไทย
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรนานาชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรนานาชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
สเปน
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสเปน ปริญญาตรี ภาคปกติ
อังกฤษ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
หลักสูตรนานาชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ
ญี่ปุ่น
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี ภาคปกติ
เยอรมัน
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ ปริญญาตรี ภาคปกติ
ฝรั่งเศส
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ปริญญาตรี ภาคปกติ
พัฒนาสังคม
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรนานาชาติ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (นานาชาติ) (โครงการพิเศษ) ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
ปรัชญาและศาสนา
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาโท โครงการพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (นานาชาติ) (โครงการพิเศษ) ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตรภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940