ภาคการศึกษา /
รายงานจำนวนหลักสูตรที่เปิดใหม่ ภาคการศึกษา 1/2565
จำแนกตามระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา 3 กลุ่มสาขาวิชา
หลักสูตรใหม่ ระดับการศึกษา รวม
ต่ำกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิต ชั้นสูง ป.เอก
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี - - - - - - -
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - -
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - - - -
รวม - - - - - - -

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940