Welcome_32
แสดงรายชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อย่อหลักสูตร
ชื่อสาขาวิชา/วิชาเอก
ชื่อปริญญา/หลักสูตร
สังกัดคณะ/หน่วยงาน
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
   
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาเอก(REF_PROGRAM)
   
ประเภทหลักสูตร
ประเภทการเรียน
ประเภทเวลาเรียน
ความสากลของหลักสูตร
   
กลุ่มสาขาวิชา
     กลุ่มสาขาวิชา ISCED
     กลุ่มสาขาวิชา มข.
     กลุ่มสาขาวิชา ICL
     กลุ่มสาขาวิชา สมศ.
   
ระบบการเรียนการสอน
จำนวนภาคการศึกษา(ต่อปีการศึกษา)
จำนวนปีตามหลักสูตร
ระดับเกรดต่ำสุด
สถานะหลักสูตร
ประเภทการเปิด
ภาค/ปี ที่เริ่มรับนักศึกษา
/
ภาค/ปี ที่ได้รับการอนุมัติ
/
จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า
  2   3   4   5 
   
ขั้นตอนการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย
     1.วันที่ผ่านความเห็นชอบกรรมการประจำคณะ
ช่วงวันที่ ครั้งล่าสุด   Calendar ถึง Calendar
     2.วันที่ผ่านกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มข.
ช่วงวันที่ ครั้งล่าสุด   Calendar ถึง Calendar
     3.วันที่ผ่านที่ประชุมคณบดี
ช่วงวันที่ ครั้งล่าสุด   Calendar ถึง Calendar
     4.วันที่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ช่วงวันที่ ครั้งล่าสุด   Calendar ถึง Calendar
     5.วันที่ผ่านกรรมการพิจารณาหลักสูตรก่อนเสนอมหาวิทยาลัย
ช่วงวันที่ ครั้งล่าสุด   Calendar ถึง Calendar
     6.วันที่สภาอนุมัติหลักสูตร
ช่วงวันที่ ครั้งล่าสุด   Calendar ถึง Calendar
     7.วันที่ทบวงฯ/สกอ. รับทราบ
ช่วงวันที่                   Calendar ถึง Calendar
     8.วันที่ กพ. รับรองคุณวุฒิหลักสูตร
ช่วงวันที่ ครั้งล่าสุด   Calendar ถึง Calendar
   
วิธีการนับหลักสูตร
     
   
 


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940