2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Magnetic Field and Electric Field Emission from Discharge Current in Gold Ball Bonding Process upon TMR Heads 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ตุลาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4th International Data Storage Technology Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thailand Board of Investment, National Science and Technology Development Agency, Hard Disk Drive Institute , and I/U CRC in HDD Component  
     สถานที่จัดประชุม IMPACT Convention Center  
     จังหวัด/รัฐ Nonthaburi  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 มกราคม 2555 
     ถึง 10 มกราคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2010 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 149-152 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Tunnelling Magnetoresistive (TMR) heads in magnetic recording heads can be damaged by electric field and degraded by an external magnetic field. This work presents the effects of electric-magnetic field emission caused by a discharge current during free-air ball making a contact to an electrical pad of slider and suspension during a gold ball bonding process on TMR heads. A bonding current was acting as an Electromagnetic Interference (EMI) source being captured by a current probe. Discharge current was investigated by using CT-6. EMI effect was monitored using finite integral. The simulations show that the radiated magnetic field strength located at TMR heads is approximately 0.6 Oe. This level is inadequate to degrade the MR heads due to the exchange bias is over few hundreds Oe. The radiated electric field strength caused by the discharge current is 0.14 GV/m while the dielectric strength of MgO is approximately 0.95 GV/m; therefore, the radiated electric field is 14.74% of the breakdown of the oxide level while the radiated magnetic field is only 0.62% of the threshold level of MR heads at the ball bonding process. In conclusion, the radiated electric field plays a stronger role to TMR heads than the radiated magnetic field.  
ผู้เขียน
525040002-4 น.ส. ศรัณยา พัวไพโรจน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Best Paper Award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล DST-CON 2010 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 9 มกราคม 2555 
แนบไฟล์
Citation 0