2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Influence of Gold Wire Configuration and EFO gap upon Electric Field Distributionduring Arcing Process ofGold Ball Bond Machine 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 25th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ECTI Association, The Institute of Electronics Engineers of Korea, the institute of electronics, Information and Communication Engineers, National Telecommunication Commission, and Pattaya City 
     สถานที่จัดประชุม Ambassador Jomtien Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Pattaya 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2555 
     ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2010 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 732-735 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The purpose of this work is to demonstrate the changes of the electric field distribution generated from arcing process of a gold ball bond machine due to gold wire configuration and EFO gap variation. The electric field distribution can play a role that affects MR head characteristic of ahard disk drive. The studiedparameters are wire length, wire diameter and EFO gap. The simulations show that wire diameter and EFO gap affect characteristic of electric field distribution while the wire length has unaffected role. 
ผู้เขียน
525040002-4 น.ส. ศรัณยา พัวไพโรจน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
525040001-6 น.ส. คนึงนิจ มะโรงมืด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0