2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of Electrostatic Discharge Machine Model upon CIP-GMR and CPP-GMR Read Head 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 25th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ECTI Association, The Institute of Electronics Engineers of Korea, the institute of electronics, Information and Communication Engineers, National Telecommunication Commission, and Pattaya City 
     สถานที่จัดประชุม Ambassador Jomtien Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Pattaya 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 กรกฎาคม 2553 
     ถึง 7 กรกฎาคม 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2010 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 756-759 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The effects of ESD-MM upon CIP and CPP GMR were studied using finite element method (FEM). ESD-MM current was generated by using PSpice and used as experimental input data for this study. FEM simulations revealed that the highest temperature occurs at AFM in both structures; moreover the heat was conducted to a spacerlayer because of the high conductivity of copper comparing with other layers. In conclusion, CPP-GMR withstands ESD-MM hit more than the case of CIP GMR at the same ESD voltages. 
ผู้เขียน
525040001-6 น.ส. คนึงนิจ มะโรงมืด [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
525040002-4 น.ส. ศรัณยา พัวไพโรจน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
545040062-8 น.ส. สิรินันท์ วงศ์ล่าม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0