2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Methodology to Identify Crosstalk Contributor from 6-Line Suspension Assembly Interconnect of Ultra-High Capacity Hard Disk Drives  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มกราคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Computational Electromagnetics Society Journal 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Applied Computational Electromagnetics Society 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ crosstalk, hard disk drive, head gimbal assembly, scattering parameters, suspension assembly interconnecting trace 
ผู้เขียน
527040024-8 นาย กฤษดา ประชุมราศี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0